ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van Armagro bv. Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling. Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.
  • Alvorens een offerte uit te brengen zal Armagro zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Armagro. Indien achteraf blijkt dat de opgegeven informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn zal Armagro gerechtigd zijn bijkomende werken als gevolg daarvan uit te voeren tegen de voorziene eenheidsprijs/lonen. Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. De offerte is beperkt tot het geen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden. Het elektronisch verzenden van een akkoord door de klant wordt gelijkgesteld met een handtekening tussen de klant & Armagro , deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord van de offerte .Wanneer een overeenkomst wordt verbroken door de klant , zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties & de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf , verhoogd met een schadevergoeding van 50% op de overeengekomen maar nog niet gefactureerde prijs. Armagro behoudt zich evenwel steeds het recht voor om alsnog de schade te kunnen vorderen welke hoger zou liggen dan voormeld percentage , indien hiervan het bewijs geleverd wordt. Wanneer de werken meer dan 3 maanden na de datum van het opstellen van de prijsofferte aangevat worden , zijn de prijzen van rechtswege voor herziening vatbaar indien er zich maatregelen voordoen welke een invloed hebben op de prijs . De prijzen zijn exclusief BTW , tenzij anders overeengekomen.
  • Armagro voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van Armagro. Indien achteraf blijkt dat de opgegeven informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn zal Armagro gerechtigd zijn bijkomende werken als gevolg daarvan uit te voeren tegen de voorziene eenheidsprijs/lonen. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling/werk of enige schadevergoeding. Noodzakelijke opkuiswerken op de werk voor aanvang van de werken of tijdens de werken ingevolge onjuiste/onvolledige informatie zullen aangerekend worden. Armagro behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.
  • Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen geleverd worden op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden ( meer dan 15 minuten ) zullen worden aangerekend als ‘ bijkomende werken’ . Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.
  • Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd. Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.
  • Er wordt een voorschot van 30% van het totaalbedrag gefactureerd voor opstart van de werken. Verloop van de werken wordt gefactureerd volgens afhandeling. Voorwaarden vermeld op factuur. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldatum . Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar van het verschuldigde bedrag op. Tevens zal de klant in dat geval een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag , met een minimum van 250 euro. Door de niet-betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden , zelfs voor hun vervaldag. Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen , en dit zonder dat de opdrachtgever hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Elk protest tegen een factuur dient behoorlijk gemotiveerd en middels aangetekend schrijven rechtstreeks aan Armagro geadresseerd te zijn en dit binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan voormeld protest binnen een termijn van 7 dagen wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant.
  • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Armagro totdat de klant alle verplichtingen uit de met Armagro gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. Bij niet- tijdige betaling kunnen deze teruggevorderd worden. De eventuele kosten voor demontage , terugname , herverpakking & ophaling van deze goederen zijn ten laste van de klant.
  • Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Armagro . Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Armagro de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld. Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
  • Armagro is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar hulppersonen in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten. Armagro is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Armagro is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Armagro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Armagro is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens.